Bedingungen


UITTREKSEL DER ALGEMENE
VERKOOPSVOORWAARDEN


1. Enkel de door de verkoper ondertekende orderbevestiging verbindt de verkoper. De
uitvoering ervan geschiedt aan de algemene verkoopsvoorwaarden ; met uitsluiting van
de eventuele eigen voorwaarden van de koper. Eventuele bijzondere voorwaarden
opgenomen in het bestek of de bestellingsbevestiging, wijzigen slechts die punten van
onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden waarop zij betrekking hebben.

2. De door de vertegenwoordigers van de verkoper aanvaarde bestellingen zijn slechts
verbindend na schriftelijke orderbevestiging van de verkoper.

3. De bestekken en prijsoffertes van de verkoper zijn gebaseerd op de thans geldende
waarden.van lonen en materialen en op de actuele vervoer- en douanetarieven. Indien
deze wijzigingen zouden ondergaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de prijzen
op evenredige wijze aan te passen, zelfs indien er een voorschot werd betaald. Het
eventuele wisselkoersrisico is steeds ten laste van de koper.

4. Al de prijzen van de verkoper zijn berekend voor niet-verpakte goederen. De kostprijs
der verpakking zal bij de prijs der goederen worden gerekend. De verpakking wordt niet
teruggenomen.

5. De gegevens en aanduidingen door middel van o.m. tekeningen en illustraties bij de
bestekken en offertes van de verkoper, zijn slechts benaderend.

6. De leveringstermijnen van de verkoper worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt
en zijn derhalve niet bindend tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen verkoper
en koper. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op
ontbinding van de overeenkomst. De levering zal steeds plaatsvinden in de fabrieken of
de magazijnen van de verkoper, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen
tussen partijen en in welk geval de goederen vervoerd zullen worden op
risico en kosten van de koper.

7. In geval van annulatie van de bestelling is de kopers alleszins een forfaitaire vergoeding
ten belope van 10% van de waarde van de bestelling, met uitdrukkelijk voorbehoud
in hoofde van de verkoper om hogere schadevergoeding te vorderen.

8. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt
op risico van de koper.

9. Wanneer de verkoper ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d., niet in de
mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, behoudt de verkoper zich het
recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden
gevorderd.

10. De koper dient de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien.
Klachten moeten binnen de 8 dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de
voortverkoop van de goederen. De vrijwaringsplicht van de verkoper m.b.t. de
gebeurlijke gebreken in de geleverde goederen, strekt zich niet verder uit dan deze van
de leveranciers van de verkoper.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Wij behouden ons het eigendomsrecht voor van de geleverde goederen, zolang de koopprijs
niet integraal en definitief is betaald. Overhandiging van cheques, wissels of andere
betalingsbeloften wordt enkel aanzien als betaling in regel na definitieve verzilvering
ervan.
Wij behouden ons het recht voor, zolang ze niet integraal betaald werd, hetzij de levering
in te houden, hetzij de dadelijke Ïestitutie op kosten van de koper te eisen, op kosten van
de koper. De koper is tevens gehouden de geleverde doch niet betaalde goederen tegen
alle risico’s te verzekeren. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding
van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
De koper dient de verkoper dadelijk in te lichten nopens alle beslagnames of andere
aanspraken van derden, die ons eigendomsrecht in gevaar zouden brengen.
Terugname van de goederen betekent niet automatisch de ontbinding van de
overeenkomst; de verkoper behoudt ook in dat geval het recht voor de overeenkomst te
zien ontbinden dan wel uitvoeren.

12. Behalve uitdrukkelijke afwijkingen zijn al onze facturen contact betaalbaar in onze
vestiging te Onze-Lieve-Vrouw-Waver.
Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling
rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd
met 3%, met een minimum intrestvoet van 12%.
In geval van niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag
van de factuur met 15% te verhogen, met een minimum van 25 €.
De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo
van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt
geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege
en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle
schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door
ons zal hiervoor volstaan.
Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt worden door
daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere
gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane
verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht
voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele
bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen
te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de
gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.
Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.
RECHTSGEBIED
In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Mechelen of de rechtbanken van de
woonplaats van de koper, naar onze keuze,alleen bevoegd.